ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۲۷, یکشنبه

Mother of NationsMother of  Nations 
.
She has:
One German son, 4 Grandchildren.
One Iranian daughter, 3 Grandchildren.
Two American sons, 4 Grandchildren.
One Norwegian son, 3 Grandchildren.
One Canadian son, 4 Grandchildren.
.
She is an  Iranian American Lady,
lives in Boston, Massachusetts, USA
and only has been married from
1947 with an Iranian man, in Tehran Iran.
.
Her children have 5 different Citizenship from 5 Countries,
she is the mother of the people from 3 continents: America
Asia and Europe, now  she is the mother of  Nations.
.
او مادری ایرانی امریکائی است که از یگانه شوهر ایرانی اش،
فرزندانی با ملیت های مختلف از پنج کشور مختلف در سه قاره دنیا دارد.
.پس او مادر ملت هاست